Prykarpatsky National University After V. Stefanyk

Law Institute
Shevchenka str. 44a
76018
Ivano-Frankivsk
Ukraine
Phone: (+38 0342) 50-87-60
Fax: (+38 0382) 50-87-55

Dr. Nadiya Kobetska (Head of Department)
Email: kobetska@tvnet.if.ua

Dr. Svitlana Romanko
Email: svetka_rg@list.ru

Dr. Halyna Moroz
Email: galin.79@mail.ru

Prof. Olya Melen
Email: melen.olya@gmail.com